Karate Kyokushin Chile  


Masutatsu Oyama

Sosai Fundador/ Kyokushinkai

10 ° Dan Internacional 

 Japón

Daigo Ohishi

Hanshi Presidente / So-kyokushin

9° Dan Internacional

Dojo Matriz Honbu / Japón

Pedro Pino A.

Representante para Chile Internacional So-Kyokushin

7° Dan internacional Shuseki Shihan.

Dojo Honbu / Chile

Robinson Pino J.

Sensei / So-Kyokushin

4° Dan internacional 

Dojo Honbu / Chile

Vanesa Pino J.

Sensei / So-Kyokushin

4° Dan internacional

Dojo Honbu / Chile